นายแพทย์กำจัด รามกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข,ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8277252
e-mail :kamjad1@yahoo.com
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านกำลังคนสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2476446
e-mail :nattaya_pa@hotmail.com
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ ด้านอาหารและยา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9199166
e-mail :kittipitak@gmail.com
นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ (รก.)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7013022
e-mail :jsidhva@gmail.com
ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปํญญาเลิศ
ตำแหน่ง : รก.ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6124480
e-mail : pathom@health.moph.go.th
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง รก.ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) (ด้านเวชกรรม)
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6365559
e-mail :yyt2508@yahoo.co.th
ดร.กฤษดา แสวงดี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6431036
e-mail :ksawaengdee@gmail.com