นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค นักวิชาการสาธารณสุข 11ชช.
เบอร์โทรศัพท์ : 025901122
e-mail :
ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากระดับกระทรวงด้านกำลังคนสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901703
e-mail :
นายแพทย์อำนวย กาจีนะ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากระทรวงด้านเวชกรรมป้องกัน
เบอร์โทรศัพท์ : 025901553
e-mail :
นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากระทรวงด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901715
e-mail :chanvitt@gmail.com
นายดนุพงษ์ สาเขตร์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากระทรวงด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901410
e-mail :
นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสำนักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901708
e-mail :nitayam@gmail.com
แพทย์หญิงกานดา วัชรสินธุ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ (สาขากุมารเวชศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 025901712
e-mail :gandha51@health2.moph.go.th
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง
เบอร์โทรศัพท์ : 0813793039
e-mail :konc62@yahoo.com
นายแพทย์กำจัด รามกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข, ที่ปรึกษากระทรวงด้านสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901248
e-mail :kamjad1@yahoo.co.th