นายแพทย์กำจัด รามกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข,ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8277252
e-mail :kamjad1@yahoo.com
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3793039
e-mail :konc62@yahoo.com
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านกำลังคนสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2476446
e-mail :nattaya_pa@hotmail.com
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ ด้านอาหารและยา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9199166
e-mail :kittipitak@gmail.com
แพทย์หญิงดวงตา อ่อนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9970106
e-mail :duangta_o@hotmail.com
นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ (รก.)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7013022
e-mail :jsidhva@gmail.com